Een kopie uit het "Leenboeck vander Horst" , 
een boek met de registratie van de leenmannen van Horst, Rode en Cortelke 
(schepengriffie) in het jaar 1526

Rijksarchief Leuven ____Schepengriffies van Brabant__
invent./karton Nº 65 (oud nummer 1593) __ blz 37

Hier volgt de tekst in leesbaar Nederlands.  
Afkortingen in de geschreven tekst zijn hieronder voluit geschreven.  
[tussen de vierkante haken staan opmerkingen en toevoegingen].
De vertaling is van de hand van Dr. fil. Paul T.C. Kempeneers  (Tienen)

 1. Jnden Iersten Jan vanden bossche Janssoene van eenen halff dachmael 
  lants dat op Janne van houe [= Hove] plach te staene, gelegen op de conders houe 
  tusschen de goede bouwens beeckmans ter eender ende de strate die  
  gaet van Cortelke te gobbelroye ter ander zyden. Dit halff dachmael  
  lants ontfinck Jan vanden bossche voirschreuen nae doot van Janne van houe 
  int jair xvc ende achte [= 1508], opten xxven [= 25] januarij ende gelt tsiairs - 1/2 cappuyn.

 2. De selue Jan vanden bossche Janssoene is man van onderhalff dachmael lants 
  in drye stucken opde coendershoeue gelegen regenooten vanden eenen haluen dachmael 
  Willem verooest ende bouwen beeckman. Ende vanden anderen haluen 
  dachmael opt selue velt is regenooten Jaspar vercouteren ende Jan van houe  
  nv de selue Jan vanden bossche. Ende noch 1/2 dachmael lants opt selue  
  velt regenooten Willem van der roest ende Jan de hane. Ende hier gaet  
  wte aenden heere voirschreuen - 1 1/2 cappuyn.  


 3. Kathelyne vanden bossche met peeteren truijens, Willem tsmeyers 
  ende peeteren boschmans hueren memboeren heeft ontfaen de voirschreuen  
  leenen ende dat by doode des voirschreuen Jans vanden bossche huers vaders.  
  Aldus gedaen voere Janne van gheele stadthoudere, Janne leemans  
  ende philips tale als mannen, ende peeter boschman heeft gedaen den  
  eedt xxij [= 22] septembris anno xxxv [ 22 sept. 1535]. 
Contact Nuttige links Welke boeken hebben wij? Sint-Pieters-Rode Welke gegevens hebben wij? Enkele volkstellingen uit het Hageland Home Inleiding Zoek Uw naam op in de grootste databank van het Hageland